[ARCHIEF] Kunst & Zwalm 2019

Voor de editie 2019 werkte BOEM samen met de Brusselse organisatie nadine vzw en nodigde zowel lokale en Brusselse kunstenaars uit om samen om een nieuw landschap te verbeelden. Loes Jacobs van nadine vzw was de curator van deze editie.

“Het parcours van Kunst & Zwalm vormt een vrij canvas voor de deelnemende kunstenaars. Ze worden uitgenodigd om in het landschap te ‘wanderen’, of rondzwerven, verdwalen, afdwalen (zowel fysiek als mentaal), flaneren, etc. ‘Wandering’ kan in deze context gezien worden als een werkmethode, i.e. collectief de tijd nemen om de streek te verkennen, het verleden ervan te achterhalen en op zoek te gaan naar specifieke plaatsen waar nog ruimte voor interpretatie of ambiguïteit is.
Het landschap van de Zwalmstreek fungeert als een tijdelijke kunstenaarsstudio waarin diverse kunstdisciplines zullen samenkomen en met elkaar en het publiek in dialoog gaan.”

Deelnemende kunstenaars
Christian Hansen (Brussel) onderzoekt in zijn werk het gegeven van groene ‘corridors’, passages doorheen heel Europa waarbij insecten en planten met elkaar in verbinding kunnen blijven en geen eilanden vormen. Hij was reeds in verschillende landen in residentie waar hij het landschap als narratief element gebruikt voor zijn muziekinstallaties en video’s.

Ella Vandenbussche en Lena Vandenbussche (Zwalm/Gent) willen tijdens deze editie samen een werk creëren geïnspireerd op hun omgeving. Lena tast in haar werk de grenzen af tussen textiel, installatie, interieur en scenografie. Ella laat zich inspireren door de vormgeving van haar omgeving, werkt situaties, beeld en taal. Tijdens deze editie maken ze een installatie, verder bouwend op het Zwalmse landschap.

Francesca Chiacchio (Brussel) creëert collectieve performances in de ruimte die haar gegeven wordt. Aan de hand van haar eigen kleur- en codesysteem ontwikkelt ze complexe en ludieke situaties die door het publiek gelezen of gevolgd kunnen worden aan de hand van fanzines die de handleiding vormen bij de publieke presentaties.

Franky DC’s (Brussel) artistiek werk is een lange termijn onderzoek naar het fenomeen van de selectieve waarneming. Een belangrijk onderzoeksdomein is de ‘blinde vlek’: waarom is dit anatomisch, medisch aanwijsbaar punt achterin de menselijke oogbol aanwezig? DC wil visueel interveniëren in het landschap van Zwalm en hiermee een stelling innemen over veranderingen in onze beeldcultuur.

hans Andreas R. (Brussel) is een beeldend kunstenaar, nieuwsgierig naar het begrip en de mechanica van de kunsten. Zijn artistieke praktijk werkt als een théatron (oud-Griekse voor theater), wat zoveel betekent als “een plek om te zien”. In deze théatron vormt een dramaturgie of scenografie het spel waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd om te komen kijken.

Jesse Cremers (Geraardsbergen) is een beeldend kunstenaar die creatieve oplossingen bedenkt voor problemen die in se niet bestaan. Zijn werk is tweeledig: veel werken ontstaan op projectbasis in situ; maar hij werkt ook aan zijn eigen oeuvre geïnspireerd door en met (gevonden) materiaal. Zijn sculpturen zijn vaak groot, maar in de marge van dit werk worden ook kleinere poëtische stukken gecreëerd.

Johan Tahon (Zwalm) is beeldend kunstenaar wiens sculpturen de ‘condition humaine’ verbeelden. De vaak vervormde gestalten doen denken aan het menselijk lichaam maar getuigen ook van een andere werkelijkheid. De kunstenaar probeert aan de hand van zijn beelden de wereld van het onbewuste te benaderen. In Kunst&Zwalm zal zijn beeldhouwkunst in gesprek gaan met het gegeven parcours.

Lies Van Damme (Zingem) is illustrator en tekenaar. Via beelden probeert ze iets tot een verhaal te maken. Haar werk wordt gekenmerkt door een zekere melancholie en naïviteit en vertrekt altijd vanuit het observeren en registreren om nieuw beeldend werk te maken.

Lotte Van den Audenaeren’s (Brussel) maakt in-situ installaties, textielwerken, keramiekobjecten, lichtsculpturen en woordbeelden die ruimte laten voor transformatie. Vaak gaat het om tijdelijke interventies in het landschap of de stedelijke ruimte. Het zijn momentopnames, aanduidingen van en in de tijd, processen waarin tijd stolt en materialiseert.

Manoeuvre met Veerle Michiels & Chris Rotsaert presenteren tijdens Kunst&Zwalm S.A.R.M.A. Landschapswandering. een collectieve landschapstekening, een aaneenschakeling van het gememoriseerd wandelen op de score van mentale landschappen, verteld en verbeeld door mensen van diverse origine.

Nele Fack (Velzeke) is een visuele componist met een passie voor film en animatie. Ze is gespecialiseerd in videomapping, een projectietechniek die dimensie, beweging en illusie toevoegt aan statische objecten. Voor Kunst&Zwalm 2019 tracht ze de oude genius loci van het dorp Roborst te verbeelden.

Oracle is een body-voice improvisatie-praktijk, gecreëerd door Caroline Daish (Brussel), Justine Maxelon (Brussel) en Michel Yang (Brussel). De uitvoerders communiceren met hun omgeving aan de hand van geluids- en bewegingscomposities die de grenzen tussen individuele emotionele expressies en gedeelde openbare ruimte aftasten. Voor Kunst&Zwalm transformeren ze het idee van de statische sculptuur naar een fysieke ontmoeting tussen mensen die Oracle uitvoeren.

Ruben Machtelinckx (Zwalm) is actief als een gitarist, alsook ook als een componist. Over het algemeen is zijn muziek geëvolueerd van zachte melodieën en folk-invloeden naar muziek met meer frictie en een verborgen ongemak. Voor Kunst&Zwalm maakt hij een klankdagboek over en voor het parcours van deze editie.

Shervin Kianersi Haghighi (Brussel) onderzoekt hoe ‘onzichtbare performances’ onze dagelijkse handelingen zichtbaar kunnen maken. Haar werk situeert zich meestal in openbare of andere niet-kunstruimtes waar mensen geen kunstwerk verwachten te zien.

TAFEL (Zwalm/Gent/Brussel) is een collectief van Neri De Meester en Maud Gyssels. Het collectief is opgevat als een inhoudstafel waaraan je kan eten, werken, schrijven, tekenen en naaien. Door TAFEL te gebruiken, worden bepaalde onderwerpen en objecten gewaardeerd, zonder de voortdurende instabiliteit en verschuiving van hun betekenis te vergeten.

Various Artists (Brussels) is een fictief kunstenaarscollectief met 24 leden. Ze gebruiken het landschap en de openbare ruimte als een open studio voor nieuwe ideeën. Tijdens Kunst&Zwalm 2019 presenteert VA 21 voorstellen van artistieke interventies voor de editie van 2021. Het publiek wordt aangemoedigd om te stemmen voor het beste concept dat zal worden voorgesteld voor het programma van 2021. Hiermee kan het collectief het parcours onbegrensd benaderen en het publiek betrekken bij het fictieve landschap.

Avondwandelingen
Voor deze editie organiseerde Kunst & Zwalm drie avondwandelingen op zaterdagavond. Deze groepswandelingen waren voor een beperkt publiek (max 25 deelnemers). We wandelden het parcours van Kunst & Zwalm in groep bij valavond. Ruben Machtelinckx (muziekconcert) en Hans Andreas R. (lichtinstallatie) maakten specifiek werk voor deze avonden. Andere kunstenaars wandelden mee om over hun creaties te vertellen. Wie zin heeft om de kunst-route op een andere manier te beleven is zeer welkom. De wandeling duurde ongeveer 3u.
Praktisch
Kunst & Zwalm 2019 vond plaats tijdens de weekends van 31 augustus tot 15 september, telkens van 13u tot 19u. Startplaats was de Sint-Dionysius Kerk in Roborst, Borstekouterstraat 57, Zwalm. Het traject was ongeveer 8 km lang en bevatte heel wat landelijke paden en wegen. De route kon daarom best afgelegd worden te voet of per fiets (mits afstappen hier en daar). De toegankelijkheid voor rolstoelen kon niet overal gegarandeerd worden.
Met dank aan ...
Kunst & Zwalm 2019 werd mee mogelijk gemaakt door de inzet van een heleboel vrijwilligers en met de steun van deze partners en sponsors.

English
Kunst & Zwalm 2019 took place from Saturday 31 August until Sunday 15 September. For that edition, BOEM teamed up with the Brussels organization nadine vzw. Both local and Brussels artists were invited to imagine a new landscape. Loes Jacobs from nadine vzw was the curator of this edition.

“The Kunst & Zwalm route forms a free canvas for the participating artists. They are invited to ‘wander’ (both physically and mentally) in the landscape, to roam, get lost, stroll, etc. In this context, ‘wandering’ can be seen as a work method, i.e. collectively taking the time to explore the area, to discover its past and to look for specific places where there is still room for interpretation or ambiguity.
The landscape of the Zwalm region serves as a temporary artist’s studio in which various art disciplines will come together and enter into a dialogue with one another and the public.”

Participating artists were

Christian Hansen (Brussels) researches in his work the issue of green ‘corridors’, passages across Europe where insects and plants can stay connected with one another and not form islands. He has already been in residence in various countries, using the landscape as a narrative element for his music installations and videos.

Ella Vandenbussche and Lena Vandenbussche (Zwalm/Ghent) want to create a work together for this edition inspired by their environment. In her work, Lena explores the boundaries between textile, installation, interior and scenography. Ella is inspired by the design of her environment, works on situations, images and language. During this edition of Kunst & Zwalm they will make an installation that will build further on the landscape of Zwalm.

Francesca Chiacchio (Brussels) creates collective performances in the space she is given. Based on her own colour and code system, she develops complex and playful situations that can be read or followed by the public through fanzines that form the manual during public presentations.

Franky DC’s (Brussels) artistic work is a long-term research into the phenomenon of selective perception. An important research area is the ‘blind spot’: why is this anatomical, medically identifiable point present at the back of the human eyeball? DC wants to intervene visually in the landscape of Zwalm and in doing so take a position on changes in our visual culture.

hans Andreas R. (Brussels) is a visual artist who is interested in the concept and mechanics of the arts. His artistic practice works like a theatron(ancient Greek for theatre), which roughly means ‘a place to behold’. In this theatron, a dramaturgy or scenography makes up the play in which the spectator is invited to come and watch.

Jesse Cremers (Geraardsbergen) is a visual artist who comes up with creative solutions to problems that do not actually exist. His work is twofold: many works are created on a project basisin situ; but he also works on his own oeuvre, inspired by and with (found) material. His sculptures are often large, but he also creates smaller poetic pieces in the margins of this work.

Johan Tahon (Zwalm) is a visual artist whose sculptures represent the condition humaine. The often distorted figures are reminiscent of the human body but also bear witness to a different reality. The artist tries to approach the world of the subconscious on the basis of his images. In Kunst&Zwalm, his sculpture will be in conversation with the given course.

Lies Van Damme (Zingem) is an illustrator and draftswoman. She tries to turn things into stories through images. Her work is characterized by a certain melancholy and naivety, and always starts from observation and recording to create new visual work.

Lotte Van den Audenaeren (Brussels) makes in situ installations, textile works, ceramic objects, light sculptures and word-images that leave room for transformation. Her work often consists of temporary interventions in the landscape or urban space. They are snapshots, indications of and in time, processes in which time solidifies and materializes.

Manoeuvre with Veerle Michiels & Chris Rotsaert (Zwalm/Ghent) will present ‘S.A.R.M.A. Landschapswandering’ during Kunst & Zwalm 2019. This collective landscape drawing is a succession of memorized walking on the score of mental landscapes, told and depicted by people of various origins.

Nele Fack (Velzeke) is a visual composer who specializes in video mapping, a projection technique that adds dimension, movement and illusion to static objects. During Kunst & Zwalm 2019 she will try to capture the old genius loci of the village of Roborst.

Oracle is a collective made up of three artists: Caroline Daish (Brussels), Justine Maxelon (Brussels) and Michel Yang (Brussels). Oracle is a body-voice practice whose performers ‘read’ spaces vocally by interacting with them. They question the fact of a static sculpture and want to transform the static side of art in the public space into a physical encounter between people who perform Oracle.

Ruben Machtelinckx (Zwalm) is active as both a guitarist and a composer. In general, his music has evolved from soft melodies and folk influences to music with more friction and a concealed discomfort. For Kunst & Zwalm he will make a sound diary about and for the route of this edition.

Shervin Kianersi Haghighi (Brussels) investigates how ‘invisible performances’ can make our daily actions visible. Her work is usually located in public or other non-art spaces where people do not expect to see a work of art.

TAFEL (Zwalm/Ghent/Brussels) is a collective made up of Neri De Meester and Maud Gyssels. It is conceived as a table of contents on which you can eat, work, write, draw and sew. By using TAFEL, certain subjects and objects are appreciated, without forgetting the constant instability and shifting of their meaning.

Various Artists (Brussels) is a fictional artists’ collective comprising 24 members. They use the landscape and the public space as an open studio for new ideas. During Kunst & Zwalm 2019, VA will present 21 proposals for artistic interventions for the 2021 edition. The public will be encouraged to vote for the best concept. This will allow the collective to approach the route in an unlimited manner and to involve the public in their fictional landscape.

Night Walks

For this edition Kunst & Zwalm organised three night walks on Saturday evenings. These group walks were for a limited audience (max. 25 participants). We walked the Kunst & Zwalm traject in group during the fall evening. Ruben Machtelinckx (music concert) and Hans Andreas R. (light installation) made specific work for these evenings. Other artists walked along to talk about their creations.